درک و استفاده بهتر از بازی‌های ویدئویی

همکاری با ما

قوانین مشخصی را تدوین‌کنید. وجود قوانین تدوین‌شده مشخص برای تغییر رفتار فرزندتان حائز اهمیت بسیار است. وقتی فرزندتان دقیقاً بداند از او چه می‌خواهید، همچنین می‌داند که چه رفتاری از او انتظار خواهیدداشت و هیچ نقطه خاکستری در میان نخواهدبود. شما همچنین باید برای هر نوعی از قانون‌شکنی یک پیامد ملموس و مشخص تدوین کنید. با فرزندتان بنشینید و راجع‌به قوانین جدید صحبت‌کنید.

-نگویید: «تو فقط باید چند ساعت در روز بازی کنی و در ساعات دیروقت هم نباید به بازی‌کردن بپردازی.» این مدل انتقال مطلب به کودک خیلی مبهم است. درعوض می‌توانید بگویید: «در روزهایی که مدرسه می‌روی، می‌توانی یک ساعت بازی‌کنی. بعد از ساعت ۸ شب هم از بازی‌کردن خبری نیست.»

-انتظار واکنش‌های منفی را داشته‌باشید. واکنش منفی امری طبیعی است. مخصوصاً وقتیکه قبل از تنظیم قوانین هیچ مرز مشخصی وجود نداشته‌باشد. ممکن است با اوقات‌تلخی، توجیه، گریه‌کردن،‌ لجبازی و حتی تهدید مواجه‌شوید. آرامش خود را حفظ‌کنید. تا جای ممکن رفتارهای ناشی از خشم آنها را نادیده بگیرید و موضع صریح خود را راجع‌به پیامدهای رفتاری دوباره تکرار کنید.